Så arbetar vi

Elinebergsskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever de bästa förutsättningarna för framtiden.

Alla blir sedda!

Våra elever är skolans hjärta. På Elinebergsskolan känner sig alla välkomna och allas olikheter respekteras och tas tillvara. Vår uppgift är att locka fram det bästa hos eleven och för att lyckas krävs goda relationer mellan lärare och elev.

Alla elever har en mentor som de träffar i undervisningen och på mentorstid. I våra mentorsgrupper får eleverna tid för sin planering och utvärderar sitt arbete tillsammans med mentorskamrater och sin mentor. Det ger trygghet och goda resultat i klasserna. Både i skolan och utanför är det viktigt att kunna planera sitt arbete och sin tid utifrån vad man ska göra. Vi tränar på det både individuellt och i grupp. Eleverna får vara delaktiga, ta ansvar och planera.

Vi har flexibla undervisningsgrupper vilket ger eleverna chansen att lära känna kompisar bättre och på nya sätt. Vi lär oss av varandras olikheter och kunskaper. I årskurs F-5 har vi plats till 45 elever i varje årskurs. Vi arbetar med flexibla grupperingar med tre lärare i varje årskurs. Inför årskurs 6 och 7 är det många nya elever som väljer oss. Därför är det nya klassammansättningar i årkurs 6.

I årskurs 7 delas eleverna in i mentorsgrupper. Mentorsgruppen är elevens fasta trygga punkt. Mentorsgruppen bildar undervisningsgrupp med en annan mentorsgrupp, efter en tid skiftar undervisningsgruppen. När eleverna slutar årskurs 9 har de gått tillsammans med nästan alla elever i sin årskurs. Detta leder till att du som elev får många nya kompisar, får ökad trygghet, likvärdig undervisning då ämneslärarna i arbetslaget både samplanerar och sambedömer. Alla elever är våra elever!

Elinebergsandan står för gott bemötande, goda relationer och god kommunikation.

Alla blir utmanade!

Alla våra elever har förutsättningar att lyckas och överträffa sig själva genom positiva förväntningar. Från förskoleklass till de högre årskurserna utmanas elever till att utvecklas och komma längre. Vi uppmuntrar och motiverar elever att utvecklas framåt, alla ska känna sig utmanade på sin nivå.

Undervisningen på Elinebergsskolan präglas av tydliga positiva förväntningar, tydlig struktur, feedback under arbetets gång och samarbete med andra. Basfärdigheter som att skriva, läsa och räkna tränas var för sig och tillsammans med andra ämnen. Vi arbetar också aktivt med att träna språket i alla ämnen.

I årskurs 6-9 läser du ämnena musik, bild, hemkunskap, slöjd och teknik i perioder. Vi ser att fler lyckas och får bra resultat om du läser ett ämne i taget. Det innebär att du har mycket undervisningstid i ett praktisk-estetiskt ämne åt gången.

Till årskurs 6 väljer du att läsa ett modernt språk. Du kan välja mellan spanska, franska eller tyska.

Framtidskompetenta elever lär för livet genom ett lustfyllt, individanpassat och utvecklande lärande.

Här vill alla vara!

På Elinebergsskolan arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår lärmiljö både ute och inne. Det är viktigt för oss att ha en attraktiv och trivsam miljö som inspirerar till nyfikenhet och nytänkande. Elinebergsskolan erbjuder slöjdsalar, hemkunskapssalar, musiksalar, bildsal, tekniksal och NO-salar förberedda för laboration.

Här finns valmöjligheter som möter elevernas intressen och som stimulerar lärandet och kreativiteten. På Elinebergsskolan erbjuds i årskurs 6-9 fem stycken olika profiler fotboll, handboll, fame musik, fame show samt fördjupning och förstärkning.

På Elinebergsskolan är sammanhållningen viktig, alla trivs och utvecklas tillsammans.

Följ ditt barns utveckling

Du kan följa ditt barns lärande och utveckling via Unikum som du når genom Skolportalen. Här får du information från ditt barns lärare, vad eleverna arbetar med och hur det går för ditt barn i skolan.

Här hittar du ditt barns utvecklingsplan och skriftliga omdömen. Utvecklingsplanen utgår från elevens förutsättningar, behov och drömmar. I utvecklingsplanen skriver elevens lärare omdömen i de ämnen som eleven har läst. Genom att ta del av detta kan du och ditt barn förbereda er när det är dags för utvecklingssamtal. Då deltar du, ditt barn och barnets mentor. Tillsammans pratar ni om barnets utveckling och sätter upp nya mål i utvecklingsplanen.

På Skolportalen har vi samlat alla e-tjänster som underlättar din kontakt med oss. Det är till exempel i Skolportalen som du anmäler frånvaro och ser schema. Du når även Unikum direkt via Unikum-appen Unikum Familj där du loggar in med hjälp av bank-id.

Du som vårdnadshavare

Som förälder har du olika möjligheter att ta del av ditt barns framsteg och hålla dig uppdaterad kring vad som är på gång på skolan. För oss är det viktigt att vi håller kontakt med dig som förälder.

Skolans musikalföreställningar, föreläsningar samt traditionella möten som föräldramöten och utvecklingssamtal är chans till samverkan. Självklart är du som förälder alltid välkommen att besöka skolan, även utanför verksamheten ovan.

Trygghet och trivsel

Eleverna på Elinebergsskolan upplever hög trygghet och stor trivsel. Vi arbetar medvetet med att bibehålla hög trygghet och trivsel genom att exempelvis ha elevcoacher som rör sig på skolan under dagen. Alla vuxna arbetar med att skapa goda relationer mellan elever och vuxna. Elinebergsskolan har tillgång till ett kombinerat skol- och folkbibliotek. Ett café där personal och elever fikar tillsammans. I “Rondellen” kan de äldre eleverna spela exempelvis innebandy, inomhusfotboll, bordtennis eller bara hänga.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Vi kontaktar naturligtvis dig som förälder. Ibland kan det behövas stöttning från elevhälsan. Elevhälsan består av skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger.

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. De regler som finns i samhället gäller också i skolan.